Page:Sibu Congkan1796-全祖望-鮚埼亭集-32-30.djvu/67

此页尚未校对


喪正言李昴英殿中侍御史章琰監察御史黄師雍復

連疏攻之而昴英痛劾與𥲅至於牽裾極言師雍又以


葉閶乃與𥲅腹心與徐霖繼言之於是昴英琰去國鄭

寀引周坦葉大有陳垓入臺盡擠師雍等是嵩之實爲

黨魁而與𥲅又附嵩之之魁不特吳正肅公論沈炎爲

與𥲅爪牙腹心甘爲搏擊已也本傳言其所至急於財

利幾於聚歛之臣閣下疑其事無所徵按淳祐六年

月置國用所以與𥲅爲提領官九年九月詔與𥲅提領

戸部財用置新倉積貯百二十萬石淳祐倉許辟官四


人十一月詔與𥲅提領國用以資政殿學士領浙西安