Page:Sibu Congkan1797-全祖望-鮚埼亭集-32-31.djvu/107

此页尚未校对


   是園而居之但東沙不應竟無稽或杜愷果有

   其人否

花菓園廟在湖心寺之西岸其廟神卽史氏園中之土

公也明中葉以後忽傳爲建炎將軍杜愷此本委巷之

語而張司馬修嘉靖志遂載之司馬里第於是廟最近

漫不攷索可爲一笑且其志中無稽之言甚多不止此

也近有費緯祉者一村學究作廟記更敷衍其說謂將

軍以扈從至鄞舍於史忠定之園將軍本籍祥符忠定

曾令祥符故相善將軍卒於是園因立廟祀之幷有墓

在太白山之說攷忠定乃紹興十五年劉章榜進士而