Page:Sibu Congkan1797-全祖望-鮚埼亭集-32-31.djvu/51

此页尚未校对


成都石經刻於廣政七年又七年而工畢明有歲月可

稽其去知祥之死遠矣知祥未叛唐時涖蜀日淺其旣

叛又無暇可知也甫稱號而遽殂矣避諱與否實係參

差是必寫經諸人或守高曾之規矩或竟忘之無他故

也周平園作文苑英華序謂其於唐人諱本朝諱或去

或存竟未畫一此其證也晁氏不知而強爲之解

   問讀書志詆宋宣和閒席益所補孟子其言似

   有過當者

昭德諸公自說之拾疑孟之緒餘時有異論故公武亦

云然其謂諸經大備於孔氏寧復有闕則謬語也禮記