Page:Sibu Congkan1798-全祖望-鮚埼亭集-32-32.djvu/123

此页尚未校对


也其說雖似誕然如六朝侯景之難杜稜夢大雷雷池

君周何二神乘朱航以甲仗下稱討景則亦容或有之

國初一樹先萎周先生鄮山爲記末引諺語猶以再生

望之雍正丙午大風幷隕其一社木消沈爲可悵也乃

摛詞以附鄮山之餘

入故國而下車兮愛喬木之蒼蒼況神爽之所依兮歴

千載其有耿光溯將軍之佐命兮吳越尚阻於南荒曁

浙東西之聲敎來同兮將軍巳騎箕而上翔求立廟之

故而無徵兮意者如水之行地而無疆旣不鄙夷我下

邑兮敢忘薦誠於椒漿乃兹廟樹之插天兮與古社木