Page:Sibu Congkan1805-洪亮吉-洪北江詩文集-20-04.djvu/81

此页尚未校对


承最有名又最先出而其紕繆已非一端可竟又况華嶠

袁山松謝沉薛瑩諸人年代較遠者乎試舉一二端言之

范史周嘉傳高祖父燕曰我平王之後正公元孫李賢注

引謝承書曰燕字少卿其先出自周平王之後漢興紹嗣

封爲正公食采于女墳今攷武帝紀元鼎四年行幸滎陽

還至洛陽詔曰瞻望河洛巡省豫州觀于周室邈而無祀

詢問諸耆老乃得孽子嘉其封嘉爲周子南君以奉周祀

至元帝初元五年又以周子南君爲周承休侯成帝綏和

中始進爵爲公安得有漢興卽嗣封正公之事如謂漢興

二字卽指綏和以後而言則燕在宣帝時下距此尚遠又

汝陰縣王莽時改名汝墳漢興安得有汝墳縣承葢因燕