Page:Sibu Congkan1806-洪亮吉-洪北江詩文集-20-05.djvu/3

此页尚未校对


善於漢魏六朝之文每一篇出世爭傳之以倦於鈔寫茲

友人爲刋其乙集四卷以予素嗜其文因請序于予予前

嘗欲錄亡友邵編修荀慈胡徵君稚威曁君數人之作合

爲一集忽忽未暇也今玉芝堂集及君此刻並巳刋成老

念藉以稍慰至其文之淵雅氣質之深厚世皆能知之予

不贅述云

乾隆五十一年歲在丙午花朝日錢塘袁枚序