Page:Sibu Congkan1807-洪亮吉-洪北江詩文集-20-06.djvu/70

此页尚未校对


摧而上衝之髪猶植燎原雖熾而欲裂之眥不腐遂復複

衾三襲歛溫序之鬚元纁數重藏卞公之爪聆伯奇之哭

霜墮于重林聞𣏌婦之聲城崩于隔海時有

㫖别臺灣死事者平日居官優劣大府獨舉君亷謹以聞

于是有

㫖賞給雲騎尉承襲又

恩給𥙊葬銀一百兩照陣亡例賞䘏銀一百兩千秋死節

事白于彌年翁歸潔身賞隆于沒世于是報功之典彰焉

激勸之㫖寓焉君之孤范業曁孫貽汾始奉君之喪歸葬

于某鄕之某原復累君行事求爲墓道之表禮也君生于

雍正六年三月十一日死事以乾隆五十一年十二月十