Page:Sibu Congkan1807-洪亮吉-洪北江詩文集-20-06.djvu/77

此页尚未校对


百年之中牛羊遠夫貞壠云爾時乾隆五十四年九月日

王樓村先生靈豆錄序

靈豆錄者寳應王樓村先生中歲之所輯也昔神農之作

本草也凡三百六十五種以配一歲三百六十五日日生

一草草治一病是知五味六榖之宜百醬八珍之用以迄

六根五華九實之𨕖造物非僅養人亦藉以救人乎若夫

上古之世至人嘗藥中代以降巨孝知醫其次則有長者

拯危之用焉又其次則有通人博物之資焉此先生輯書

之㫖也若言其已驗者則馬尾夜呼烏頭食禁見羊桃而

雨泣綰虉綬而顔開宋平國狗之噬蕭起河魚之疾臣意