Page:Sibu Congkan1807-洪亮吉-洪北江詩文集-20-06.djvu/84

此页尚未校对


祝嘏之餘謁丹扉而上壽獻琛之暇詣黃閣而呈珍⿱日黽 -- 鼂

錯授經于伏勝不虞鄕語之訛賈生執業于張蒼可操土

風而徃此其奇瑞八也凡此非忠悃上結乎

主知誠感黙符乎天眷則福壽之慶理或難兼齒爵之符

義非能並安能遊大凝之

壽域分百福之餘榮也哉亮吉等忝預後塵仰叨同歲慈

恩入宴首陪行儉之筵永始同朝可撰李充之杖奉酒而

節迎永日躋堂而慶溢敷天獻麥邱之三祝引以萬年分

天保之一言頌茲元老云爾

送同年張問陶乞假歸潼川序

乾隆五十六年歲在辛亥二月朔日張君問陶給假歸蜀