Page:Sibu Congkan1816-洪亮吉-洪北江詩文集-20-15.djvu/133

此页尚未校对


云淮水班固所云淸水其下流卽李吉甫等所云靑弋江

也山水之奇如此意其鍾靈毓秀必有大異于他處者顧

大平自唐天寶四載分縣以後其能挺名臣之節著循吏

之聲者實惟公一人與天都靑弋競勝焉則魁士畸人之

在世又豈易覯乎公裔孫先登從余遊曾導謁公遺祠祠

正在山水間松栢林立百載後尙有生氣偉矣哉洵足與

天都靑弋共著不朽矣余昔在京師曁過保定亦曾謁楊

沈二公祠其傾慕禮謁與拜公祠無異也旣退而讀公之

集有不能已于言者爰書之以爲序

誥授朝議大夫山東濟南府知府改補京員徐君家傳

君諱大榕字向之一字惕菴先世由江陰馬鎮遷武進呂