Page:Sibu Congkan1816-洪亮吉-洪北江詩文集-20-15.djvu/189

此页尚未校对


學勤踐履則君之有益于其鄉者又豈僅賑饑䘏患葺橋

梁施醫藥一時之事而已哉行且食其報矣嘉慶八年

在癸亥三月望日陽湖洪亮吉記