Page:Sibu Congkan1816-洪亮吉-洪北江詩文集-20-15.djvu/29

此页尚未校对


長約七尺餘老杉以上均用大石博砌復錮以石粉自水

盤石而上約深十餘層計深丈有零某等皆廢其本業日

夕監視稍不如意輒改作之以視成化年之所造葢有加

焉夫橋之成必書其歲月及司事者之姓名于石此陳例

也若厯久而不壞則里之人必追頌之曰是某某之所督

司也某某之所營造也費不浮而工歸于實是以能厯久

若此若夫成而遽毁或不及百年不及數十年而遽毁則

里之人亦必竊竊議之曰是某某之所督司也某某之所

營造也歛錢雖多中飽者若干浮費者若干某某又慢于

其事以致如此則豈不爲一方之大戒哉橋成乞亮吉書

日月于石因樂爲記之并垂以爲後來式云時嘉慶六年