Page:Sibu Congkan1816-洪亮吉-洪北江詩文集-20-15.djvu/98

此页尚未校对


書等下乎余又拭目俟之矣

重修明太常少卿凌公祠墓碑記


吾嘗作續吳地冢墓志載黎里鎮有明太常寺少卿凌信


墓其旁有菴名寶綸卽凌公祠屋也舊藏宣德時所給勅


命及成化時賜諭祭塟之文故菴以名焉厥後子姓凌替


日益傾圮一修于萬歴丁巳同里胡居士元嶽再修于崇


正辛巳龔居士濟寰并爲置祠田繕庖迄今又一百五


十年田鬻于住持僧某碑磨于遊方僧某其僅存之子姓


亦無有過而問者徐待詔達源見而慨然謀于里人并太


常之父明工部虞衡司主事凌顯祠墓亦並修葺工始于


嘉慶六年至七年秋甫竣將立碑以永其傳以碑文屬亮