Page:Sibu Congkan1819-洪亮吉-洪北江詩文集-20-18.djvu/24

此页尚未校对


琵琶歌行酒復食炙商婦當年已衰謝何似茲樓起聲

價雲英翩翩未經嫁拜起尊前貎閑暇當時樂天淚墮

琵琶下我謂時平遷謫何足訝况復經時卽𫎇赦南冠

初除囚服缺席地幕天無所藉三百六日擇此最長夜

金烏玉兎光⿲氵身攵射二十八星環水榭君不見樽前情淚

何能灑百歳浮生亦虛假𮌎中之竒誰識者出戸茫茫

眺原野有淚或向銅仙㵼

消寒第二㑹汪庶子學金趣園座上追賦嘉慶戊午

 月編輯婁東詩派成爲諸詩老設供建水陸道場用

 瑜伽薦度法并考生平行詣分上中下三壇别設閨

 秀一壇七日乃竣分賦得栢梁體一首