Page:Sibu Congkan1824-孫星衍-孫淵如詩文集-8-3.djvu/110

此页尚未校对


  直隷總督胡雲坡宫保七十生辰序

嘉慶三年  天子念畿輔首善之區思得重臣出鎭飭吏治

以爲四方則爰命太子少保刑部尙書胡公總督全省以樞宻

卿爲方伯佐之誠重外臺倚大臣也宫保公旣銜  命馳

莅新任布德意三月而政肅五月而化行吏治民風蒸蒸丕變

其年六月爲公七十生辰部下躋堂介壽𨚫勿欲當公于星衍

爲舉主常以舊屬從公遊又與公子同歲舉進士時登公堂知

公一二不敢不序其厓畧以爲公壽公世受 國重恩敡歴中

外其爲  上倚任若按章選舉更定律例諸大政及公家庭

孝友若爲文良公請謚爲兄嫂請贈典報恩勤諸內行載在史

冊傳于鄉黨不具言言公爲政之過人者有四一在治家公承

文良公家學居恒無戲豫無疾言遽色子弟定省若饋食必肅