Page:Sibu Congkan1824-孫星衍-孫淵如詩文集-8-3.djvu/24

此页尚未校对


  孫氏先塋連理木記

嘉慶四年太歲己未仲春月晦星衍歸自金陵展墓鄉郡至毘

陵西郊夾港口謁十一世祖明贈漢中府知府諱公墓披荆

周覽得異木焉生當神道團團如葢兩樹竝立上枝連理急吿

族人曰此圖籍所稱木連理也時始異之野人聚觀以爲嘉瑞

府君者明故行山西太僕鄉諱之父禮部尙書文介公諱

之曾祖也或曰府君之後對策及第者二人入詞館者四人

成進士任庶司者代有數人皆淸白報 國無田宅贍子孫然

歴兩朝未嘗有罹 國法隳名節者聚族同居且十數世是木

也生其孫氏睦族餘慶之徵與星衍曰不然此 國瑞也聞諸

沈約志言王者德澤純洽八方合爲一則木連理生終軍對奇

木言衆枝內附示無外也 國家重熙累治拓地數萬里山陬