Page:Sibu Congkan1824-孫星衍-孫淵如詩文集-8-3.djvu/36

此页尚未校对


  楊光先傳

楊光先字長公徽州府歙縣人明時爲新安所千戸崇禎十年

劾大學士溫體仁給事中陳啟新舁棺自隨廷杖謫戍遼西

國朝順治三年光先上言時憲書面不宜用依西洋新法五字

久之又吿湯若望誤以順治十八年閏十月爲閏七月附呈摘

謬十論及闢邪三論先是西洋人有利瑪竇者與其徒湯若望

等自明萬歴時奉所爲天主敎以來中夏其所事之象曰邪蘇

手持圓象曰天設爲天堂地獄之說以誆誘人謂邪蘇生于漢

哀帝元壽二年庚申歲以罪磔死其時有日食地震之異光先

斥之比于漢之黃巾明之白蓮敎謂邪蘇死爲謀逆不應行敎

于中國且其死旣言抂建武八年壬辰歲三月二十二日考漢

史是時無日食地震之異皆妄言惑衆之甚者康熙三年七月