Page:Sibu Congkan1826-孫星衍-孫淵如詩文集-8-5.djvu/59

此页尚未校对


 論語集解序云光祿大夫關內侯臣孫邕光祿大夫臣鄭沖

 散騎常侍中領軍安鄕亭侯臣曹羲侍中臣荀顗尚書駙馬

 都尉關內侯臣何晏上

及司馬景王承皇太后令奏帝芳歸藩于齊以避皇位邕爲光

祿大夫關內侯共奏永寧宫邕後遂無所見

國朝嘉慶十一年得其金印方寸文曰建德亭侯

 魏志齊王芳紀注魏書曰景王承皇太后令與羣臣共爲奏

 永寧宮有光祿大夫關內侯臣邕

贊曰孫邕不負死友殉以遺囊奉詔納室義形于色所爲志節

之士也及司馬景王之行大事雖名列奏牘而封拜無聞殆恥

居其功者君子猶有取焉傳不見于魏志千年之後金印出土

子忝同族因輯錄事迹補傳以存家乘云