Page:Sibu Congkan1826-孫星衍-孫淵如詩文集-8-5.djvu/6

此页尚未校对


  禹厮二渠考序

二渠者何大河與漯川也河曷言渠成臯今汜水大伾所在已北禹所

厮故曰渠漯曷言渠江淮河濟爲四瀆非人力漯則禹所治始

自東武陽今朝以達於海卽大淸河自利津入海故亦曰渠班氏地里志

獨於漯稱禹治是也九河見於經二渠見於史且河漯之名俱

見於禹貢矣史遷見古文書引夏書及二渠之說是卽益稷謨

佚文也謂二渠爲北瀆及漯川者孟康之言近古當得其實禹

河自大名已北東光已南合淸河卽淇水今衛河東光已北合漳水至

章武今天入海故班氏稱爲鄴東故大河周定王五年東徙平

原高唐之間王莽時枯故後人謂之王莽河亦謂之大河故瀆

也鄭氏注尚書以屯氏河爲河故道何故瀆復岀爲屯氏河卽

今俗稱老黄河支流亦北合於漳故水經注云衡漳舊道與屯