Page:Sibu Congkan1826-孫星衍-孫淵如詩文集-8-5.djvu/70

此页尚未校对


轁佚文以補元豐七書刪本之缺又輯謝承諸人漢書五卷補

姚氏之駰漏畧凡平生心得手自錄記經史雜說若干條仿困

學記聞考古質疑之例編爲讀書睉錄七卷撰文選考異四卷

選注補正四卷詳論一卷一時服其學之醇而有本云平生至

性淳篤自遭父母喪及兩弟物故哀瘁多疾不樂應接然許與

氣𩔖名公鉅儒造門問難者必燕其疑而去盧學士卒爲之編

訂遺文勒成一集汪明經中殁于西湖旅舍集同志爲文祭之

送其喪歸其篤于舊故𩔖此晩年爲阮撫部元敦請主講紫陽

書院辭不𫉬命乃應聘多士宗仰㑹遘疾以嘉慶六年二月二

十九日卒于里第得年六十有五妻汪恭人先卒嗣子同元以

名諸生傳家學孫世學

贊曰漢以來傳儒林者以通經詁守家法至晉稍衰焉有王肅