Page:Sibu Congkan1826-孫星衍-孫淵如詩文集-8-5.djvu/82

此页尚未校对


催雖風雨不避或止宿行帳微弁岀力親加犒勞嚴懲其不用

命者故七年中糧艘北上及歸次未嘗逾限葢歸次早則漕卒

省費漕卒船戸無苦累則需索偷盜之𡚁自絶當時議其苛急

知者以爲官丁交便數十年來漕督之有淸操而又能實力調

劑者惟淸江楊錫紱與公而已  高宗皇帝召見時亦以此

言  奬諭云五十八年春因病奏請開缺有  旨命總督

書麟公就近兼攝會奉令甲江浙白糧全運京倉未議運費浙

江運丁巳將餘米交坐糧㕔經紀代運公以江南餘米較少執

議不行被議降級旋奉  旨革職公盡瘁公事彈擊勢要不

避嫌怨嘗因公劾罷𣙜使時有排擠之者事祕不可知罷官後

因居京師僦居閔忠寺杜門謝絶賓客人事寫書日數千字居

二年餘以嘉慶三年四月二十五日卒年六十有五著有書經