Page:Sibu Congkan1827-孫星衍-孫淵如詩文集-8-6.djvu/3

此页尚未校对


未許也嘉慶戊寅先生以微疾遽歸道山令弟星衡

乃裒集先生平日所存詩草編爲十卷亦不能次其

先後葢蒐羅于叢殘之中而略以𩔖相從云爾剞劂

旣竣復附以王采薇夫人遺草一卷夫人乃先生元

配文藻過人先生終身不繼室亦爲嘉耦難再得耳

先生詩初效青蓮昌谷以奇逸勝人先輩袁𥳑齋嘗

謂近代詩人淸才易得奇才難得而推先生爲奇才

晩年沖和靜穆乃近香山老人舉世尊之而先生乃

欿然不自滿今其詩具在視黃仲則⿰氵𠔏穉存有過之

無不及也二子皆毘陵以詩鳴者也少與先生齊名

故妄爲論斷如此呉縣石韞玉序