Page:Sibu Congkan1830-盧文弨-抱經堂文集-8-1.djvu/138

此页尚未校对


欲爲者殆亦未就獨余以不肖軀尙畱世間今年巳七

十有九矣回憶南屛初見是書時去之五十餘年而始

得成是編不可謂非幸也已

   重校方言序壬寅

方言至今日而始有善本則吾友休寧戴太史東原氏

之爲也義難通而有可通者通之有可證明者臚而列

之正譌字二百八十一補脫二十七刪衍字十七自宋

以來諸刻洵無出其右者乾隆庚子余至京師得交歸

安丁孝廉小雅氏始受其本讀之小雅於此書采獲裨

益之功最多戴氏猶有不能盡載者因岀其鈔集眾家

校本凡三四細書密札戢孴行閒或取名刺餘紙反覆