Page:Sibu Congkan1831-盧文弨-抱經堂文集-8-2.djvu/112

此页尚未校对


而不取者說顧往往勝郭在東篤好古義徧加搜輯𤱿

成三卷庶乎遺言之不盡隊也夫時之近遠猶夫州土

之各異以吳人解越人之言縱不盡通猶得其六七燕

秦之士必不逮焉故吾亦不謂李孫諸人之解之盡得

也然其是者必賢於後人所見在東勤勤掇拾能引伸

其所長而不曲護其所短由詁訓以通經學斯不難循

塗而至矣吾因以知宋人若陸佃鄭樵之更不足尙也

與其陸鄭之是從又無寧郭 乾隆五十四年陽月旣

朢杭東里人盧某序

         弟子江寧王德輿求輔校