Page:Sibu Congkan1831-盧文弨-抱經堂文集-8-2.djvu/121

此页尚未校对


置之閒頗費尋檢因欲取其是者別爲一書庚子入京

師又見吾鄕沈萩園先生所進十三經正字則凡譌誤

之處多所改正其不可知者亦著其疑又凡所引經傳

脫誤處皆據本文正之此岀自中國儒者之手又過其

書遠甚然所見舊本反不逮彼國之多故此書卒不可

棄置也余欲兩取其長凡其未是處則刪去之不使徒

穢𥳑編然今年余巳六十有五矣未知此志能竟成否

聊書於此以見余之亦有志乎此也 乾隆辛丑正月

二日呵凍書

   題三立書院所藏通志堂經解卷首癸卯

三立書院中舊藏有通志堂經解六十函而獨闕其首