Page:Sibu Congkan1831-盧文弨-抱經堂文集-8-2.djvu/127

此页尚未校对


本書之誤無所舉正音亦多譌此微爲短也刻成後當

是未經校正故譌字觸目皆是有沈君名上一字同家諱醇者

考其所引諸書一一正之甚有益於學者然此書難解

者尚多其中容亦有可疏通者安得通人更爲之補注

   新雕西京雜記緣起丁未

乾隆丙午之歲爲同年謝少宰東墅校梓荀子旣竣計

剞𠜾之直尙賸給數金思小書可以易訖工者有向來

所校西京雜記因以授之費尙不足鍾山諸子從余遊

者率資爲助而工始完始余所欲校梓者以漢魏爲限

𣃔今此書或以爲晉葛⿰氵𠔏著或以爲梁吳均僞𢰅而何