Page:Sibu Congkan1831-盧文弨-抱經堂文集-8-2.djvu/50

此页尚未校对


友仁也

   襄垣縣志序壬寅

李鶴亭明府視事襄垣旣先其所急者餘漸以次興舉

歲三周而邑之舊志曠七十餘年不修者復庚續之裒

然成完書請序於余余惟襄垣之名舊矣縣於秦一改

於新莽未幾光武興仍易亭而縣以至於今未之有改

也中閒或爲郡治或爲州治唐武德三年分置甲水縣

六年割沁州之銅鞮來屬九年又省甲水入焉是則今

之封域較兩漢爲尢廣我 朝

列聖相承德洋恩溥羣生澍濡以蕃以育故生齒日益

眾物產日益豐此亦官斯土者之厚幸也挽之以淳樸