Page:Sibu Congkan1832-盧文弨-抱經堂文集-8-3.djvu/25

此页尚未校对


意竊疑之曰聽曰弊意已足該何必變其文而曰廉問

其善乎廉問其能乎謂察爲廉經無他比六計具有功

狀聽之於始弊之於終其人巳無可匿何必如後世之

寄耳目於人使爲刺探而後其眞可得耶記曰大臣法

小臣廉羣吏則小臣爲多矣而曰廉非所貴乎且廉訪

之字古亦不作廉古作覝字惜乎當日不能就蔗經而請正

之今質之小疋幸有以語我 乾隆四十六年閏月十

一日後學盧某跋

   魏華父儀禮要義跋甲寅

此書五十卷世罕流傳聚樂堂藝文目有之朱錫鬯載

之經義考然未之見也烏程嚴文學元照聞杭州汪氏