Page:Sibu Congkan1832-盧文弨-抱經堂文集-8-3.djvu/8

此页尚未校对


之終卽當預爲新君之地記曰國君卽位而爲椑天子

寧獨不然古者宮府一體不爲私嫌況奉宣顧命之日

内人無事往來北堂立於側階胡爲不可是書二十卷

從永樂大典鈔出缺者僅三篇梓材在其中惜乎不知

其解又云何也 乾隆四十六年閏月二十三日東里

盧某書

   呂氏讀詩記跋丁酉

釋經雜而不貫與隘而鮮通兩者均失之東萊之爲讀

詩記也一字一句必本其所自而不以自專其意所不

取而可僃一說者亦附注於正解之下以俟夫人之自

擇焉蓋其織綜之妙合眾說如一說旣不使異說得隔