Page:Sibu Congkan1833-盧文弨-抱經堂文集-8-4.djvu/103

此页尚未校对


京陪葬昭陵碑文今不全然其可讀者甚華贍稱妃有

七德云書法秀麗爲明文待詔之所從岀凡華字皆缺

末筆豈卽妃之諱與

   唐于惟則建陀羅尼經幢跋癸卯

此建於唐宣宗大中二年正月者書法與小歐爲近其

模糊者巳太半矣後有記乃處士王鉉譔中有云于公

稱惟則本河南人也家贍溫恭人稱英亮云云乃關中

金石記誤以爲惟則撰文則不應自譽如此葢由其文

剝泐難讀故失之不審耳又案文是幢本在長安縣城

之艮隅今乃在西安府學學中似此者猥多余謂學乃

孔氏之宮明皇孝經開成石經之在其地宐也彼二氏