Page:Sibu Congkan1833-盧文弨-抱經堂文集-8-4.djvu/104

此页尚未校对


之言胡爲乎亦置於此當以道流諸刻歸之道觀佛敎

諸刻歸之僧寺庶乎各得其所

   唐濟度寺尼惠源和上神空誌銘跋癸卯

惠源俗名蕭氏唐司空宋國公瑀之孫也瑀好浮屠法

捨宅爲沙門比邱尼法願其女也而惠源又繼之其曰

神空者非塔也而又別於常人之墓故立爲是稱也誌

述其遺命云於少陵原爲空遷吾神也又云以某月日

從事於空遵理命也空讀如匿空旁岀之空此二字頗

新異誌銘楊休烈𢰅姪定書眞行相雜頗有渾樸氣象

開元二十五年九月二十有三日鐫中閒空四字蓋言

受戒於某寺尼也某寺下空二字尼下空二字不能審