Page:Sibu Congkan1833-盧文弨-抱經堂文集-8-4.djvu/25

此页尚未校对


卷多感時傷事之作亦浣花之遺也抑其老而讀書不

衰與余性酷相近其詩有云玩物能喪志聖賢言皦如

賦受有奇偏誰能爲耘耡又云少時輕寸晷老去惜分

陰又云爾來兩目漸眵昏一一手鈔寧敢倦固知衰頽

力不勝其柰嗜好頑難變又云但願殘生更幾年了我

牀頭二三策此皆吾今日之境意中之言故尢喜之友

朋閒有愛我者毎數數規我以守約之道而余愛博之

性始終不能割也目有眚已近十年幸不至全盲以多

看一卷書爲此生之幸余少壯時亦未若近年來之尢

汲汲也來日苦少雖欲不分陰是惜亦豈可得高公眞

吾師矣 乾隆四十六年十二月十八日六十五歲叟