Page:Sibu Congkan1833-盧文弨-抱經堂文集-8-4.djvu/44

此页尚未校对


云妖漦周室出禍水漢宮來無所寓意而漫以此相方

其唐突西子毋乃太甚 乾隆辛丑後五月通看畢遂

書其後

   尹河南集跋辛卯

師魯之言兵事葢亦知持重而不貪小利者觀其欲厚

集兵力與不城水洛之意可見矣數遭遷謫其功名不

得與韓范侔惜哉其言致治之本在於務大體不在任

察又曰吏益材而民益愁上貴良吏民始得遂其生是

其識議卓然有古大臣風矣集二十七卷附錄一卷余

鈔之朱鴻臚豫堂先生所朱鈔之新城王氏王之寫本

則依宋南渡初年刊本之舊也王有校讐甚畧益都李