Page:Sibu Congkan1833-盧文弨-抱經堂文集-8-4.djvu/79

此页尚未校对


而忘其年代之不合也末序志篇云茫茫往代旣沈予

聞眇眇來世倘塵彼觀也謝耳伯云沈一作洗余疑皆

未是似當作況況與貺古通用又吳本倘字作諒吳本

從曲江錢惟善本臨出前有其序余遲暮之年尙爲此

矻矻不欲虛見示之惠故也凡異同處勝此本者巳具

錄之爲語小兒子輩愼勿再棄也 乾隆辛丑七月九

日書舟車攜帶此本近又不完全

   䂬溪詩話跋辛丑

此書議論純正凡豓冶之辭槪不插齒牙閒其評品李

杜優劣後人莫能易也至子美之廣厦與樂天之大裘

其意一也其詞則有工拙何必以窮達校其難易急緩