Page:Sibu Congkan1833-盧文弨-抱經堂文集-8-4.djvu/98

此页尚未校对


云于九嵕山之南趾墓而不墳今碑在醴泉縣之劉洞

村當卽其地也集古錄以爲貞觀二十一年立許敬宗

撰文趙模書丹案碑稱文皇帝又云太宗廟庭考士廉

配享在高宗卽位之初然則此碑之立亦在其時不得

言貞觀明甚

   唐贈太常卿褚亮碑跋癸卯

此褚登善之父也與瀛洲學士之列致仕後年八十八

而終贈太常卿謚曰康碑殘闕許其中完整者二百四

五十字而巳八分書書者與撰文者姓名皆不見亦無

歲月亮䘚於貞觀時碑云遂賢撫瞻霜露永懷罔極歲

月緜遠淒涼荒壟則碑之立當更在其後也額曰大唐