Page:Sibu Congkan1837-盧文弨-抱經堂文集-8-8.djvu/103

此页尚未校对


譽振仲實贊我忠我實多美哉義方我銘匪夸

   文林郞錢塘縣知縣魏公墓誌銘戊子

公諱㟲字陟菴世爲南樂著姓明兵部侍郞介肅公諱

允貞公高祖也考諱體仁永淸縣學訓導母宋孺人公

稟至性三歲祖母谷孺人病公隨司訓公侍側不少離

持匕箸勸食飮不嘗不敢退康熙四十一年以縣學生

舉於鄕四十五年成進士先以家貧常容外謀養凡十

餘年及登第歸二親皆年高遂不出食上必在左右偶

近行値風雪家人意未卽歸將進𩜹公巳趨而至矣連

丁內外艱服除謁𨕖五十四年授杭州錢塘縣知縣縣

附藩事至劇吏易爲姦公下車首先潔己罷民一切SKchar