Page:Sibu Congkan1837-盧文弨-抱經堂文集-8-8.djvu/115

此页尚未校对


歎中憲公與恭人皆以孝友篤天倫爲足以挽薄俗而

使之厚也公諱熙字予寧先世陜西三原人其遷揚州

之江都至公考來劬公七世矣康熙十六年舉於鄕授

中書舍人生四子公其仲也十歲而孤母鄭安人苦節

撫敎之公前母兩安人皆王氏後王安人生兄庠生與

權公念父兄皆以儒爲業亦惟苦志讀書庶可爲劬勞

報繼而家日以落伯兄與公異居公同母二弟尙幼不

能治生大懼甘旨有缺不得巳始棄經生業此公畢生

隱憾也繼連居母與兄之喪摧毀欲絕殯葬諸費一皆

身任之且撫兄之仲子賓爲子賓爲郡庠生日望其昌

大先人之業愛誨僃至顧又不幸早殁婦俞無子公巳