Page:Sibu Congkan1837-盧文弨-抱經堂文集-8-8.djvu/93

此页尚未校对


所後生死咸盡禮伯兄居外久公獨與仲兄偕家貧棄

舉子業治生以爲養家漸饒撫諸子姪如一同居數十

年齒益繁所親數以析產諷公一日與仲兄大治貝召

親黨飮讌與者私相語此必議分析事也其目兩老人

則見笑談甚洽諸子若孫咸雍雍列侍各以次捧觴爲

壽語不及家事在坐莫不嗟歎極歡而罷後遂無復言

者公性𥳑重其敎子微示喜愠之色諸子莫不肅然敬

憚相與砥礪學行顯聞於時子三人長夢賚鄕貢士黟

縣敎諭次夢熊乾隆十七年

恩科進士入翰林改御史次夢蘭乾隆二十二年進士

庶吉士夢熊之初授御史也公貽書舉練溪公故事以