Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/44

此页尚未校对


行三宿太歲在四孟四季歲行二宿亦是誤以太陰爲

太歲也晉灼晉尙書郎

問張晏注漢書云太陰歲後二辰也揚雄傳同張守節說亦

史記貨殖傳注今云歲陰在太歲前二辰似不相合曰前後

之名本無一定以日𨇠之次言之則寅前而子後以十

二辰之序言之則子前而寅後其實一也翼奉以初元

二年上封事云今年太陰建於甲戌孟康注云太陰在

甲戌則太歲在子孟說非也太陰在戌則太歲當在申

耳然以太初元年太陰在甲寅推之則初元二年太陰

當在辛亥非甲戌也奉所謂太陰似卽指太歲而言予