Page:Sibu Congkan1842-錢大昕-濳研堂文集-16-05.djvu/108

此页尚未校对


聞性道志言桷仕至侍講學士歸里上王深寧書有云

久知我輩固當投之濁流靖念斯文詎宜束之高閣則

其媿仕之心亦自見於辭矣攷深寧卒於元貞丙申

時淸容未登仕版此不稽其年代而以意妄測也

   豐寅初

嘉靖志敘寅初兩事一云洪武十七年徵爲國子司業

上書諫觀燈謫德化學敎諭一云建文壬午棄官歸葢

皆本其家傳而全祖望辨之云寅初本名初以洪武二

十七年歲貢官江西德化敎諭其子慶以宣德間用父

宦籍自江西中式則謂遜國中棄官者𡚶也予又攷水