Page:Sibu Congkan1842-錢大昕-濳研堂文集-16-05.djvu/110

此页尚未校对


之疑故特爲辨之

   鄭珞

李志名宦鄭珞傳言宣宗振作吏治特簡廷臣九人知

郡皆奉敕以行九人之中若况鍾之知蘇州莫愚之知

常州何文淵之知温州陳本深之知吉安皆以循良著

而珞亦與之相上下攷明史宣宗紀宣德五年五月擢

郞中况鍾何文淵九人爲知府奉敕遣之據况鍾傳同

薦者羅以禮趙豫莫愚邵旻馬儀陳本深陳鼎何文淵

初無珞名又循吏傳載宣德五年十一月擇廷臣二十

五人爲郡守奉敕以行寧波則刑部主事鄭恪恪珞卽