Page:Sibu Congkan1842-錢大昕-濳研堂文集-16-05.djvu/111

此页尚未校对


一人也珞與况鍾等雖皆以宣德五年出守而一在五

月一在十一月李志以珞列於况鍾九人之數葢攷之

未審矣明史林碩傳載寧波知府鄭珞劾中官裴可烈

不法可烈竟罷去而循吏傳云魏恪守寧波嘗劾中使

吕可烈無狀帝爲誅可烈葢卽一事而傳聞異詞耳成

化嘉靖志題名有鄭珞無魏恪宣德實錄亦作鄭珞實

錄又云宣德六年十一月以內使裴可烈在蘇松諸郡

貪暴尤甚特命械繫至京十二月內官裴可烈以貪暴

下錦衣獄死是可烈裴姓非吕姓矣