Page:Sibu Congkan1842-錢大昕-濳研堂文集-16-05.djvu/86

此页尚未校对


王伯厚云唐孔戣爲華州刺史奏罷明州歲貢淡菜蛤

蚶之屬元微之爲越州復奏罷之蓋嘗罷於元和而復

貢於長慶也閻若璩㨿元微之奏狀以駮之謂狀云海

味起自元和四年而九年以一縣令論罷十五年復令

供進至孔戣奏罷則抂元和二年當云一罷於元和二

年孔戣再罷於元和九年某縣令三罷於長慶二年

稹方合鄉邦故實予以新唐史通鑑及昌黎𢰅戣墓誌

參互推之則戣之奏罷卽抂元和九年元和二年

何以證之曰新史通鑑及墓誌皆以戣之奏罷抂爲華

州刺史時而舊史戣傳云元和九年治信州刺史李位