Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/115

此页尚未校对


此而千餘年來鮮有闡其微者遺文具在可覆按也古

賢具此特識故能卓然爲史家之宗徒以文章雄跨百

代推之猶淺之爲丈夫矣

   跋後漢書

後漢書淳化刊本止有蔚宗紀傳百卷其志三十卷則

乾興元年准判國子監孫奭奏添入但宣公誤以爲劉

昭所補故云范作之於前劉述之於後不知志出於司

馬彪彪西晉人在范前不在范後劉昭本爲范史作注

又兼取司馬志注之以補范之闕題云注補者注司馬

書以補范書也自章懷改注范史而昭注遂失其傳獨