Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/135

此页尚未校对


而重出者如大中祥符八年六月詔自今𨕖人有罪犯

者銓司未得定入官資敘並具考第及所犯取旨云云

又見於九年六月此類殊不少矣其辨昭憲太后遺命

傳位太宗無遞傳光美事又言光美非杜太后所生則

恐其有所諱避不如宋史之直筆也文獻通考宋藝文

志俱云百六十八卷葢以一年爲一卷也而乾道四年

四月進表稱先次寫到建隆元年治平四年閠三月

五朝事迹共一百八年計一百八卷寫成一百七十五

冊卷少而冊多則有一卷而分數冊者矣自治平至靖

康六十年當爲六十卷而淳熈元年進表稱二百八十