Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/162

此頁尚未校對


幾於天衣無縫不覺拊掌稱快邢子才云日思誤書更

是一適非虛語也

   跋宰輔編年錄

宰輔編年錄二十卷起建隆庚申嘉定乙亥首尾晐

備永嘉徐自明所𢰅寶祐丁巳子居誼知永福縣鐫板

縣學序之者寶章閣學士陸德輿龍圖閣學士知西外

宗正事趙◍◍集英殿脩𢰅陳昉福建轉運判官章鑄

凡四人予家所藏則明萬歴戊午河南督學副使呂邦

燿刊本也自明字誠甫號慥堂官太常博士終零陵郡

守予讀都氏練川圖經載南宋知縣有金華徐自明與