Page:Sibu Congkan1844-錢大昕-濳研堂文集-16-07.djvu/96

此页尚未校对


略訪求藏書家邈不可得未審劉淵爲何許人平水何

地頃吳門黃蕘圃孝廉得平水新刊韻略元槧本予假

讀之前載正大六年己丑季夏中旬河閒許古道眞序

其略云平水書籍王文郁攜新韻見頤庵老人曰稔聞

先禮部韻略或譏其嚴且𥳑今私韻歲久又無善本文

郁累年畱意隨方見學士大夫精加校讐又少添注語

不遠數百里敬求韻引是此韻爲文郁所定也卷末有

墨圖記二行其文云大德丙午重刊新本平水中和軒

王宅印是此書初刻於金正大已丑重刻於元大德丙

午其云中和軒王宅或卽文郁之後耶其前列聖朝頒