Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/11

此页尚未校对


人析爲四十二者又非貔孫之舊矣志成於淳熙九年

五月而知府題名增至嘉定十五年它卷閒有闌入淳

祐中事者皆後人隨時儳入也宋史本傳於乾道罷相

以觀文殿大學士知建康府之後卽云淳熙八年起知

福州據志克家於淳熙六年三月以資政殿大學士宣

奉大夫知福州則傳稱八年者誤志又書八年五月復

觀文殿學士此卽史所載趙雄奏欲令再任降旨仍知

福州事是時克家莅任已滿二年故有再任之旨因復

其職名史誤以再任之年爲初任之年則甫經到任不

當云再任矣且克家於罷相時已除觀文殿大學士越