Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/149

此页尚未校对


人廢況晉江齷齪守位非有蔡秦專權誤國之跡後之

評書者當賞其神駿勿以其素行而訾及翰墨也

   跋渤海藏眞帖

趙松雪千字文後有元復初一跋予一見決爲㷳作復

初卒于至治二年此題云至正八年距復初之卒已廿

有八年矣

   跋僧明淨書心經及法華經序

鶴谿主人於搏換家得廢絹一束眎之則明人書心經

及法華經序也世俗造佛像成虛其中以雜寶或寫經

呪實之以當五藏六府不爾則像不靈浮屠以是誑人