Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/62

此页尚未校对


終席而去席散南軒邀至公𪠘置酒語之曰先君魏公

一生公忠爲國功厄於命來挽者竟無一章得此意願

君有意爲發幽潛改之卽賦一絶云背水未成韓信陣

明星已隕武矦軍平生一㸃不平氣化作祝融峯上雲

南軒爲之墮淚今龍洲集中不見此二詩豈遺珠耶予

攷宋史辛稼軒傳稼軒兩知紹興府皆在慶元四年

後與朱張兩公皆不同時晦庵提舉浙東乃在淳熈八

九年閒南軒未嘗官浙東也傳聞之難信如此

   跋南村輟畊錄

崑山顧氏謂今之回回卽唐之回紇者非也其謂元之